ДОГОВІР

про надання послуг Intel-Tele.com (публічна оферта) Сервіс «Intel-Tele.com», іменований надалі Виконавець, пропонує на викладених нижче умовах будь-якій юридичній особі, іменованому надалі ЗАМОВНИК, послуги, перелік і розмір оплати яких вказані на сайті https://intel-tele.com/, надалі Сайт.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках цього Договору Виконавець надає Замовнику наступні послуги: відправку SMS-повідомлень, прийом SMS-повідомлень (далі по тексту цього Договору «Послуги») через Сервіс Intel-Tele.com.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

2.1.1. Надати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору. 2.1.2. Забезпечити безперебійну роботу Сервісу Intel-Tele.com, за винятком випадків форс-мажору. 2.1.3. Надати Замовнику доступ до статистики через Особистий кабінет за допомогою надання логіна і пароля доступу до захищеної області ЗАМОВНИКА. 2.1.4. Відображати в Особистому кабінеті Замовника інформацію про зарахованих платежі, стан Електронного рахунку, статус кожного переданого SMS-повідомлення та інші дані в рамках надання Послуг за цим Договором.

2.2 ЗАМОВНИК зобов’язаний:

2.2.1. Використовувати Послугу відповідно до норм законодавства країн, абонентам яких виконується розсилка SMS-повідомлень, а також згідно з нормами міжнародного права. 2.2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодувати ВИКОНАВЦЮ збитки, завдані різними виплатами, які можуть бути стягнуті з ВИКОНАВЦЯ з -за порушень ЗАМОВНИКОМ положень цього Договору. 2.2.3. в обов’язковому порядку отримати від Абонента, на телефон якого планується відправлення SMS-повідомлень, згоду на отримання таких SMS-повідомлень. 2.2.4. Не привласнювати SMS-повідомленнями як альфаім’я назву будь-юридичної структури, до якої ЗАМОВНИК не має відношення. 2.2.5. Не застосовувати препарат підключення до Сервісу Intel-Tele.com:

  1. – для розсилки спаму;
  2. – для виконання запитів, які можуть привести до порушення працездатності Сервісу Intel-tele.com
  3. – для передачі повідомлень, що містять нецензурні слова і вирази (будь-якою мовою), або слова їм співзвучні (орфоепічні); Повідомлень образливого чи наклепницького характеру; розпалюють національну, расову або релігійну ворожнечу; порнографічної або інший ганебною спрямованості;
  4. – для передачі повідомлень, які не відповідають вимогам законодавства про рекламу, в тому числі що містять рекламу алкогольної продукції; рекламу пива і напоїв, що виготовляються на його основі; рекламу тютюну, тютюнових виробів і курильних приналежностей; рекламу предметів, вилучених з обороту, або обмеженого обороту; рекламу заснованих на ризику ігор, парі; рекламу, пов’язану із залученням грошових коштів учасників пайового будівництва; рекламу цінних паперів, біржових операцій.

2.2.6. Не застосовувати препарат Сервіс Intel-Tele.com для здійснення рекламних та / або масових розсилок містять фінансову інформацію, без укладення письмового договору. Договір для здійснення подібних розсилок може бути укладений з діючими юридичною особою або індивідуальним підприємцем. 2.2.7. Своєчасно, в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором, оплачувати Послуги Виконавця.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

2.3.1. Блокувати Особистий кабінет ЗАМОВНИКА при розсилці останнім SMS-повідомлень, які відповідають ознакам, викладеним у параграфі 2.2.5. 2.3.2. Виконавець має право відмовити Замовнику в привласненому імені відправника, якщо вважатиме, що дане ім’я відправника може вплинути на репутацію сторонніх осіб або організацій. 2.3.3. у разі зміни тарифів на надання послуг зв’язку Операторами, в результаті чого змінюються витрати ВИКОНАВЦЯ, пов’язані з виконанням цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг. 2.3.4. Виконавець має право припинити надання послуг в разі невиконання ЗАМОВНИКОМ зобов’язань по оплаті.

2.4. ЗАМОВНИК має право:

2.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг відповідно до умов цього Договору. 2.4.2. Отримувати в Особистому кабінеті інформацію про стан Електронного рахунку, про зарахованих платежах, деталізацію за видатками за фактично надані Виконавцем Послуги, інформацію по кожному переданому і / або прийнятому SMS-повідомленням.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ЗАМОВНИК оплачує Послуги, що надаються за цим Договором, відповідно до діючих Тарифів, опублікованих в особистому кабінеті Замовника. 3.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ. 3.3. У разі розірвання цього Договору невикористані на Електронному рахунку грошові кошти повертаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом 10 (десяти) робочих днів.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Усі умови даного Договору, а також будь-яка інформація і дані, отримані Сторонами в зв’язку з виконанням цього Договору, є суворо конфіденційними і не підлягають розголошенню та передачі третім особам, за винятком випадків, коли доведення такої інформації до відома компетентних органів є обов’язковим за законом. 4.2. Сторони зобов’язуються зберігати в суворій конфіденційності та вживати всіх можливих дій над меншою мірою, ніж ті дії, які кожна зі Сторін вживає для захисту власної інформації.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства. 5.2. У разі невиконання однією із Сторін зобов’язань Договору, вона зобов’язується відшкодувати потерпілій Стороні прямі документально підтверджені збитки. 5.3. Відповідальність за зберігання пароля і недоступність пароля до Особистого кабінету третім особам повністю несе ЗАМОВНИК. 5.4. Відповідальність за зміст SMS-повідомлень і за ім’я відправника несе сам ЗАМОВНИК. 5.5. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ будь-якого з пунктів 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання послуг і вимагати від Замовника відшкодування документально підтверджений шкоди.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СУПЕРЕЧОК

6.1. Претензії Замовника щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду в письмовому вигляді на E-mail ВИКОНАВЦЯ в термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення суперечливої ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 10 (десяти) робочих днів.

7. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку в разі порушення ЗАМОВНИКОМ одного з пунктів: 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 цього Договору. 7.2. ЗАМОВНИК має право в будь-який момент відмовитися від Послуг ВИКОНАВЦЯ і розірвати цей Договір в односторонньому порядку. 7.3. розірвання цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку повного погашення заборгованості, в разі її наявності, за весь період до дати розірвання цього Договору.

Завантажити як PDF

Intel-Tele.com